Кметът Димитър Николов: Правим я за 20 месеца от получаване на съгласие

В проекта е заложено да се предлагат близо 20 медицински специалности

Кметът на Бургас Димитър Николов е готов да внесе в Министерството на здравеопазването заявление за получаване на предварително съгласие за създаване на специализирана болница за активно лечение на детски болести. За тази цел му е нужна и подкрепата на местния парламент. Така

документите

могат да бъдат

изпратени още

идния месец
Община Бургас възнамерява да осигури средства за изграждането, обзавеждането и оборудването на лечебното заведение, като използва всички възможни източници за финансиране – безвъзмездни грантове по оперативни програми, кредитни средства и при необходимост собствен ресурс извън вече инвестирания.

Конкретното структуриране на специалностите по клиники и отделения, както и евентуалната им промяна ще бъдат финално уточнени след приключването на първи етап от дейността на чуждестранния консултант на проекта, което следва да се случи до края на ноември.

Понастоящем се предвижда създаване на специализирана болница за активно лечение на детски болести - лечебно

заведение за

болнична помощ

от трето ниво
на компетентност. В детската болница е заложено да се предлагат специалностите “Педиатрия”, “Пулмология”, “Гастроентерология”, “Ендокринология и болести на обмяната”, “Нефрология”, “Хематологи”, “Обща хирургия”, “Офталмологи”, УНГ, “Кожни болести” и “Алергология”, “Дерматология”, “Физикална и рехабилитационна медицина”, “Анестезиология и интензивно лечение”, “Образна диагностика”, клинична лаборатория, микробиология и спешна медицина.

“Заявлението за искане на съгласие от страна на министъра на здравеопазването ще бъде подадено през декември, като в него ще бъде предвиден срок за реализиране на проекта до 20 месеца от датата на получаване на съгласие за създаване на лечебното заведение от Министерския съвет”, каза Димитър Николов.

Това означава, че решение на Министерския съвет за одобрение за създаването на специализирана детска болница в Бургас би следвало да се очаква през първите 3 месеца на 2022 г., при отчитане на всички срокове, заложени в Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ).

Приблизително на този етап се планира и стартиране на процеса на изграждане на сградата, както и за осигуряване на нейното оборудване.
Подкрепата за развитие на здравеопазването е част от стратегията на община Бургас за осигуряване на добър жизнен стандарт на жителите и е

основен

приоритет в

програмата за

управление на

местната власт
през последния мандат на настоящия управленски екип. За постигане на целите в сферата на здравеопазването в програмата, приета от местния парламент, бяха заложени няколко задачи като основната за периода 2019-2023 г. е изграждане на специализирана педиатрична болница, която ще обслужва потребностите от такъв тип здравни грижи на целия Югоизточен регион.  ДИМИТЪР НИКОЛОВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Преди 2 години на базата на европейските и националните стратегически документи, както и на базата на заявените потребности на жителите на Бургас беше създаден проект на модел на многопрофилна педиатрична болница - единна структура, която да предоставя комплексни медицински услуги за децата и която да обединява специалистите, работещи за тяхното здраве. Плановете предвиждат

болницата

да е 100%

собственост на

община Бургас
Тя ще работи в пряко сътрудничество с Медицинския факултет и Факултета по обществено здраве и здравни грижи на университета “Проф. д-р Асен Златаров”.

На заседание през февруари 2020-а общинският съвет гласува в програмата за управление и реализирането на проекта “Изграждане на университетска детска болница със спешен център и високотехнологично оборудване”, която ще обедини всички педиатрични специалности на едно място и ще позволи комплексно лечение на деца.

Болницата ще

се строи на

общински терен

в кв. “Зорница” близо до УМБАЛ

Общината вече е инвестирала усилия и средства за изграждане на добре планирана инфраструктура, която да отговаря на нуждите на увеличения трафик, добра транспортна обвързаност на обекта, тъй като ефективността на мерките и адекватната грижа се влияят пряко от времето за реакция.   Интериорът в отделението за образна диагностика ще бъде съобразен с децата - цветен и с играчки.

Интериорът в отделението за образна диагностика ще бъде съобразен с децата - цветен и с играчки.

През юли 2020 г. община Бургас сключи споразумение за осигуряване на техническа помощ с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), което има за цел да осигури консултантска помощ за проучване на потребностите и очакванията от специализирани педиатрични грижи и на тази основа да разработи концепция и проекти към нея - функционален, финансово-икономически, инвестиционен и архитектурен.

След конкурс, организиран от ЕИБ, за изпълнител беше определен испанският консорциум IDOM, в който са включени специалисти с различна експертиза и от цял свят. Към момента експертният

екип от

чуждестранни

консултанти

приключва

работата си
по първия етап на проекта, в рамките на който следва да бъдат представени два основополагащи документа – анализ на потребностите от специализирани педиатрични грижи и функционален проект за обхвата на дейността на болницата.

След представянето на проекта и постигането на консенсус между общината и експертния екип трябва да бъдат предприети стъпки за изпълнение на условията за разрешаване на дейността на бъдещото лечебно заведение съгласно ЗЛЗ и останалата действаща нормативна уредба.

Процедурата за създаване на лечебно заведение е заложена в този закон и преминава през няколко етапа - получаване на предварително одобрение от правителството, учредяване на търговско дружество съгласно Търговския закон и издаване на разрешение от министъра на здравеопазването за осъществяване на лечебна дейност.