Десетки кайтсърфисти в защитеното Поморийско езеро е заснел читател на "24 часа", който изпрати кадрите в редакцията. Те са от 12 септември, а човекът се пита разрешено ли е да се гази по подобен начин в езеро, обявено за защитена зона, в която гнездят изключително редки и световно застрашени птици. Най-вероятно заради бурното море кайтсърфистите са се прехвърлили в езерото, което е отделено от плажа с тясна пясъчна коса, дълга около 5 км. Наш екип ще изпрати сигнала до РИОСВ Бургас за проверка. 

По данни на орнитолози в Поморийско езеро, което е естествена свръхсолена лагуна, в него действително гнездят и много редки птици. От дигите на езерото могат да се наблюдават пеликани и бели щъркели. В района са установени 215 вида птици, а 4 от тях са световно застрашени. Това са къдроглав пеликан, малък корморан, белоока потапница, ливаден дърдавец. Тук гнездят и саблеклюн, кокилобегач, белочела рибарка, морски дъждосвирец.  Гледката е красива, но е под въпрос как се отразява присъствието на сърфистите върху обитателите на езерото.

Гледката е красива, но е под въпрос как се отразява присъствието на сърфистите върху обитателите на езерото.

Езерото е и зимовище от международно значение за немия лебед, разказват експерти. В Поморийското езеро и неговите защитени територии са установени общо 71 таксона водорасли, 87 вида висши растения, 200 таксона безгръбначни животни, 7 вида риби, 17 вида земноводни и влечуги, 268 вида птици и 31 вида бозайници, пише в сайта на "Зелени Балкани".

За да се опазят редките и застрашени видове и местообитания Поморийско езеро и прилежащите територии са обявени за Защитена местност по българското законодателство (2001), за Рамсарско място по смисъла на Рамсарската конвенция за опазване на влажните зони и водолюбивите птици, а от 2007 г. официално е включено в Европейската екологична мрежа Натура 2000.